Altılı masanın hükümet programında neler var?

Rate this post

Altılı masa iktidara gelmeleri halinde uygulanacak hükümet programının ayrıntılarını açıkladı. Dokuz ana başlık altındaki 2 bin 300’ün üstündeki vaat, hareket ve projelerde altı parti tam olarak uzlaştı. Ankara’da kalabalık bir iştirakçinin yer aldığı toplantıda altı partiyi oluşturan partilerin genel liderleri ile birlikte açıklanan hükümet programı toplam 240 sayfadan oluşuyor.

Son yapılan altılı masa toplantısında yola Millet İttifakı olarak devam etme kararı veren altı partinin açıkladığı Ortak Siyasetler Mutabakat Metni’nin önsözünde yer verilen somut maksat, siyaset ve projelerin altı partinin ortak taahhütü olduğu belirtildi.

Ortak siyasetler metni hukuk, adalet ve yargı, kamu idaresi, yolsuzlukla gayret, şeffaflık ve kontrol, iktisat, finans ve istihdam, bilim, AR-GE, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel siyasetler, eğitim ve öğretim, toplumsal siyasetler ve dış siyaset, savunma, güvenlik ve güç olmak üzere çok sayıda somut maksat, siyaset ve projeleri kapsıyor.

Hukuk, adalet ve yargı vaatleri

Hukuk, adalet ve yargı alanındaki ana başlık altında şu vaatler yer alıyor:

– Faal ve iştirakçi bir yaşama istikrarlı şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığı tesis edilecek.

– Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni doğrultusunda yapılması gereken anayasal ve yasal değişiklikler acilen hayata geçirilecek.

– Bir yaşama yılında en az 20 gün gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme açılmasını sağlanacak.

– Devlet sırrı ve ticari sır kavramları meclisin bilgi edinme ve kontrol yetkilerini engellemeyecek formda tekrar tanımlanacak.

– Milletlerarası mukavelelerden geri çekilme yetkisinin meclise ilişkin olduğu anayasal teminat altına alınacak.

– Meclis’te liderinin ana muhalefet milletvekilleri ortasından seçildiği kesin hesap kurulu kurulacak.

– Harika hal kararnamelerine son verilmesi ve OHAL müddetinin altı aydan iki aya düşürülmesi sağlanacak.

– Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilecek.

– Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisi kaldırılarak cumhurbaşkanına yalnızca kanunları geri gönderme yetkisi tanınacak.

– Seçim barajı yüzde 3’e düşürülecek.

– Harika Hal kanun kararında kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetler giderilecek.

– Çoklu baro sistemine son verilecek.

– Yargıçlar Konseyi ve Savcılar Konseyi halinde iki farklı şura oluşturulacak.

– Siyasi partilerin kapatılmasına ait davaların açılmasında meclisin müsaadesi zarurî hale getirilecek.

Kamu idaresinde neler yapılacak?

Ortak metnin kamu idaresi ana başlığı altında ise şu vaatler sıralanıyor:

– Strateji ve Planlama Teşkilatı kurulacak.

– Türkiye Varlık Fonu kapatılacak.

– Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurumlar ve ofisler dağıtılacak, misyon ve yetkileri ilgili bakanlık ve kurumlara devredilecek.

Yolsuzlukla mücadele

Yolsuzlukla gayret şeffaflık ve kontrol ana başlığı altında şu hareketler yer alıyor:

– Meclis’te Yolsuzlukları Araştırma Komitesi kurulacak.

– Yolsuzluktan meskende edilen ve yurtdışına kaçıran gelirleri Türkiye’ye geri getirecek bir ofis kurulacak.

– Vergi cennetleri listesi ve kara paranın atlanması bakımından riskli ülkelerin listesi hemen yayınlanacak.

– Siyasi Etik Kanunu çıkartılacak.

Ekonomideki vaatler neler?

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin aşılabilmesine yönelik altılı masanın kimi vaatleri şu biçimde:

– Enflasyon iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indirilecek.

– Türk Lirası’na tekrar Prestij ve istikrar kazandırılacak.

– Ortalama büyüme suratı yüzde 5’in üzerinde gerçekleştirilecek.

– Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına ulusal gelir en az iki katına çıkarttıracak.

– Merkez Bankası’na fiyat ve finansal istikrarı sağlama dışında sorumluluklar yüklenmeyecek.

– Merkez Bankası genel merkezi yine Ankara’ya taşınacak.

– İktidara gelir gelmez yeni kur muhafazalı mevduat hesabı açılması durdurulacak.

– Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki uçak sayısı azaltılacak.

– Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim kökü indirilecek.

– İşyerlerindeki stopaj uygulaması sıfırlanacak.

Beyin göçü durdurulacak

Altılı masanın son periyotta özelikle gençlerin yurtdışına gitmek istemesi ve beyin göçü ile ilgili birtakım vaatleri ise şunlar:

– Çok boyutlu bir Beyin Göçüyle Uğraş Aksiyon Planı hazırlanacak.

– Yetişmiş insan gücü için uygun ekonomik ve toplumsal şartları yaratılacak, akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapılacak.

– Yurtdışındaki yetenekli yapay zekâ araştırmacıları ülkeye çekilecek ve ülkede kalmaları için burs ve araştırma imkanları sağlanacak.

– İlgili bakanlık ve kurumların eşgüdümü ile Ulusal İnovasyon Sistemi’ni inşa edilecek.

– Teknopark teşvikleri fizikî yerden bağımsız hale getirerek tüm Türkiye teknopark yapılacak.

– Silikon Vadisi üzere global ölçekte başarılı girişimcilik ekosistemlerinin bulunduğu yerlere Özel Temsilci yahut Büyükelçi atanacak.

– Kalıcı yaz saati uygulamasına son verilecek.

Savunma sanayi ve dış politika

Altılı masanın savunma, savunma sanayi ve dış siyaset ile ilgili vaatlerinin kimileri ise şöyle:

– Savunma sanayi çok daha ileri bir noktaya taşıyarak, ülkenin savunma alanındaki dışa bağımlılığı azaltılacak.

– Savunma Sanayiinde özel kesimin önünü açılacak ve bölümde adil rekabeti sağlanacak.

– Büyük tedarik projeleri, kuvvet yapısı ve kuvvet planlamasını bozmayacak biçimde somut güvenlik ortam ve muhtaçlığına uygun olarak, ülkenin dış siyaseti ile çelişmeyen bir biçimde yönetilecek.

– Geliştirme takvimleri daima sarkan Ulusal Muharip Uçak, Jet Eğitim Uçağı, A TF 2000 Firkateyni, 4G ve 5G baz istasyonu ve ağ alt yapısı, askeri gözetleme ve mesaj uydu ları ve gibisi projelerin gerçekçi biçimde hayata geçirilmesi ve büsbütün yerlileştirilmesi için başka ve özel bir bütçe oluşturacak, gerekli uzman işçi tahsisini gerçekleştirecek.

– Altay Tankı’nda motor tedarik sürecini tamamlanacak, bununla paralel olarak yerli motor çalışmaları başlatılacak, yüzde 100 yerli tank çalışmalarını büyük bir seferberlikle sürdürülecek

– Dış siyasette iç siyasi hesaplara ve ideolojik yaklaşımlara dayalı uygulamalara son verilecek

– Dışişleri Bakanlığı’na dış siyaset imal, karar ve uygulamalarındaki rol ve misyonunu yine kazandırılacak

– Türkiye ile AB’nin sığınmacılar sıkıntısına ortak sorumluluk ve külfet paylaşımı üstlenerek yaklaşmaları sağlanacak, 2014 Geri Kabul Muahedesi ile 18 Mart 2016 Mutabakatı gözden geçirilecek.

– Türkiye’nin tekrar F-35 projesine dönmesi için teşebbüslerde bulunulacak.

– Rusya Federasyonu ile bağlantılar eşitler ortası bir anlayışla, kurumsal seviyede istikrarlı ve yapan diyalog ile güçlendirilerek sürdürülecek.

– Tüm terör örgütleri ve terörizmle uğraş kesintisiz sürdürülecek.

Tüm öğrencilere besin desteği

Eğitim ve öğretime dair birtakım aksiyon ve projeler şöyle:

– Devlet okullarındaki öğrencilere fiyatsız süt, su ve öğlen yemeği verilecek.

– Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba gereksinim duymayacak biçimde ders kitaplarını lokal esnafa ve iktisada katkıda bulunacak halde fiyatsız temin edilecek.

– İmtihan güvenliği kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak biçimde sağlanacak.

– Üniversiteye girişte yılda bir kere yapılan imtihan yerine çoklu imtihan imkânı sunulacak.

– Zarurî eğitimin 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise lise olmak üzere 1+5+4+3 halinde uygulanacak.

– Öğretmenlik Meslek Yasası değiştirilecek, öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirilecek

– Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılacak, ataması yapılmayan öğretmen havuzunu eritilecek.

Yorum yapın